skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efektivnost zdanovani v lesnim hospodarstvi
Efficiency of taxation in forestry

Cukerova , V. )

Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, 1996, Vol.(4), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0322-9688

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological policy in agriculture of the OECD and EC countries (Review)

Nemec , J. ; Krejci , L.

Zemedelska Ekonomika - UVTIZ, 1992, Vol.(9-10), pp.717-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0139-570X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nemec , J.
  2. Krejci , L.
  3. Cukerova , V. )

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...