skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evaluation of vertical forces applied to the end-effector of a planar robot during a rehabilitation session: A case study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of vertical forces applied to the end-effector of a planar robot during a rehabilitation session: A case study

Germanotta, M. ; Petrarca, M. ; Rossi, S. ; Cappa, P. ; Castelli, E.

Gait & Posture, 4/2011, Vol.33, S1, pp.S13-S14 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2010.10.019

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of vertical forces applied to the end-effector of a planar robot during a rehabilitation session: A case study

Germanotta, M ; Petrarca, M ; Rossi, S ; Cappa, P ; Castelli, E

Gait & Posture, 2011, Vol.33, pp.S13-S14 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.10.019

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...