skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationally designed fluorogenic protease reporter visualizes spatiotemporal dynamics of apoptosis in vivo.(BIOCHEMISTRY)(Report)

To, Tsz-Leung ; Piggott, Beverly J. ; Makhijani, Kalpana ; Yu, Dan ; Jan, Yuh Nung ; Shu, Xiaokun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 17, 2015, Vol.112(11), p.3338 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1502857112

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationally designed fluorogenic protease reporter visualizes spatiotemporal dynamics of apoptosis in vivo

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(11), pp.3338-3343 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

3
Rationally designed fluorogenic protease reporter visualizes spatiotemporal dynamics of apoptosis in vivo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationally designed fluorogenic protease reporter visualizes spatiotemporal dynamics of apoptosis in vivo

To, Tsz-Leung ; Piggott, Beverly J. ; Makhijani, Kalpana ; Yu, Dan ; Jan, Yuh Nung ; Shu, Xiaokun

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/17/2015, Vol.112(11), pp.3338-3343 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1502857112

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationally designed fluorogenic protease reporter visualizes spatiotemporal dynamics of apoptosis in vivo

To, Tsz-Leung ; Piggott, Beverly J ; Makhijani, Kalpana ; Yu, Dan ; Jan, Yuh Nung ; Shu, Xiaokun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 March 2015, Vol.112(11), pp.3338-43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25733847 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1502857112

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...