skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science.–Physiology xóa Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Toward Brain-Computer Interaction in Paralysis: A New Approach Based on Visual Evoked Potentials and Depth-of-Field
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Brain-Computer Interaction in Paralysis: A New Approach Based on Visual Evoked Potentials and Depth-of-Field

Cotrina, Anibal; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319522975 ; ISBN: 3319522973 ; E-ISBN: 9783319522982 ; E-ISBN: 3319522981 ; DOI: 10.1007/978-3-319-52298-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Atencio, Anibal Cortina
  2. Cotrina, Anibal
  3. Vanderdonckt, Jean
  4. Tan, Desney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...