skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education.(Report)

Dion Hoe - Liam Goh ; Razikin, Khasfariyati ; Chei Sian Lee ; Ee Peng Lim ; Chatterjea, Kalyani ; Chew Hung Chang

The Electronic Library, Oct, 2012, Vol.30(5), p.589(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Dion Hoe-Lian Goh ; Khasfariyati Razikin ; Chei Sian Lee ; Ee Peng Lim ; Kalyani Chatterjea ; Chew Hung Chang

The Electronic Library, 2012, Vol.30(5), p.589-607 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

3
Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Razikin, Khasfariyati ; Sian Lee, Chei ; Peng Lim, Ee ; Chatterjea, Kalyani ; Hung Chang, Chew

The Electronic Library, 09/28/2012, Vol.30(5), pp.589-607 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Hoe-Lian Goh, Dion ; Razikin, Khasfariyati ; Sian Lee, Chei ; Peng Lim, Ee ; Chatterjea, Kalyani ; Hung Chang, Chew

The Electronic Library, 28 September 2012, Vol.30(5), pp.589-607 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...