skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metronidazole validates drugs targeting hypoxic bacteria for improved treatment of tuberculosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metronidazole validates drugs targeting hypoxic bacteria for improved treatment of tuberculosis

Zhang, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/28/2012, Vol.109(35), pp.13890-13891 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1211081109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metronidazole validates drugs targeting hypoxic bacteria for improved treatment of tuberculosis

Zhang, Ying

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 August 2012, Vol.109(35), pp.13890-1 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22895789 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1211081109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...