skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report

Ducasse, Stéphane ; Girba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas

Software & Systems Modeling, 2009, Vol.8(1), pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0081-4

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report.(Report)

Ducasse, Stephane ; Girba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas

Software and Systems Modeling, Feb, 2009, Vol.8(1), p.5(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Truy cập trực tuyến

3
Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report

Ducasse, Stéphane ; Girba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas

Software & Systems Modeling, 2/2009, Vol.8(1), pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-008-0081-4

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-Environment and Executable Meta-Language using Smalltalk: an Experience Report

Ducasse, Stéphane ; Gîrba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas; Lse, Lse (Editor)

Software and Systems Modeling, 2009, Vol.8(1), pp.5--19 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0081-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...