skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The amino acid sequence of Clostridium pasteurianum ferredoxin

Tanaka, M ; Nakashima, T ; Benson, A ; Mower, H F ; Yasunobu, K T

Biochemical and biophysical research communications, 27 July 1964, Vol.16(5), pp.422-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-291X ; PMID: 5871829 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
The amino acid sequence of clostridium pasteurianum ferredoxin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The amino acid sequence of clostridium pasteurianum ferredoxin

Tanaka, Masaru ; Nakashima, Tadayoshi ; Benson, Ann ; Mower, Howard F. ; Yasunobu, Kerry T.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 07/1964, Vol.16(5), pp.422-427 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-291X(64)90369-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The amino acid sequence of clostridium pasteurianum ferredoxin

Tanaka, Masaru ; Nakashima, Tadayoshi ; Benson, Ann ; Mower, Howard F ; Yasunobu, Kerry T

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1964, Vol.16(5), pp.422-427 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(64)90369-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...