skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Shi, Xiang ; Zhang, Xiaolei ; Chen, Guangcai ; Chen, Yitai ; Wang, Ling ; Shan, Xiaoquan

Journal of environmental sciences (China), 2011, Vol.23(2), pp.266-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 21517000 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Shi , Xiang ; Zhang , Xiaolei ; Chen , Guangcai ; Chen , Yitai ; Wang , Ling ; Shan , Xiaoquan

Journal of environmental sciences, 2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Shi, Xiang ; Zhang, Xiaolei ; Chen, Guangcai ; Chen, Yitai ; Wang, Ling ; Shan, Xiaoquan

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60402-0

Toàn văn sẵn có

4
Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings - Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings - Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Xiang ; Shi ; Xiaolei ; Zhang ; Guangcai ; Chen ; Yitai ; Chen ; Ling ; Wang ; Xiaoquan ; Shan

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

5
Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Shi, Xiang ; Zhang, Xiaolei ; Chen, Guangcai ; Chen, Yitai ; Wang, Ling ; Shan, Xiaoquan

Journal of Environmental Sciences, 2/2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60402-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...