skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces xóa Chủ đề: Proceeding xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Krüger, Antonio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop W5: multi-user and ubiquitous user interfaces (MU3I)

Butz, Andreas ; Krüger, Antonio ; Kray, Christian ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.378-379

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964543

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The connected user interface: realizing a personal situated navigation service

Krüger, Antonio ; Butz, Andreas ; Müller, Christian ; Stahl, Christoph ; Wasinger, Rainer ; Steinberg, Karl-Ernst ; Dirschl, Andreas

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.161-168

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964473

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUISTER: a tangible UI for hierarchical structures

Butz, Andreas ; Groß, Markus ; Krüger, Antonio

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.223-225

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964486

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...