skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Africa xóa Nhan đề tạp chí: Southeast Asian Journal of Social Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Syed Hussein Alatas

Asian Journal of Social Science, 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4849 ; E-ISSN: 1568-5314 ; DOI: 10.1163/030382400X00154

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Brill Online  (1)
  2. Brill Academic Publishers  (1)
  3. JSTOR Archival Journals  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...