skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
EUROPEAN UNION IN GLOBAL CLIMATE GOVERNANCE: TO PARIS AND BEYOND
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEAN UNION IN GLOBAL CLIMATE GOVERNANCE: TO PARIS AND BEYOND

Savorskaya, E. V.

Comparative Politics (Russia), 01/01/2016, Vol.7(3(24)), pp.71-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-71-84

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Array V. Savorskaya
  2. Savorskaya, E. V.
  3. Savorskaya E.V
  4. E. V. Savorskaya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...