skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 248  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Lessons for Cyber Security?

Nye, Joseph S.

Nye, Jr., Joseph S. 2011. Nuclear Lessons for Cyber Security? Strategic Studies Quarterly 5(4): 18-38.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inevitability and War

Nye, Joseph S.

Nye, Joseph S. Inevitability and War. International Security. Forthcoming, 2014. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the liberal order survive? The history of an idea.(OUT OF ORDER?)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2017, Vol.96(1), p.10(7)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Will Tell.(Did America Get China Wrong? The Engagement Debate)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2018, Vol.97(4), p.190(3)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of American Power: dominance and decline in perspective

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2010, Vol.89(6), p.2

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Information Revolution and Soft Power

Nye, Joseph S.

Nye, Joseph S. 2014. The Information Revolution and Soft Power. Current History 113(759): 19-22. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3530

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches to nuclear proliferation policy

Nye, Joseph S. , Jr.

Science, May 29, 1992, Vol.256(5061), p.1293(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Twenty‐First Century Will Not Be a “Post‐American” World

Nye, Joseph S.

International Studies Quarterly, March 2012, Vol.56(1), pp.215-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2011.00698.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American national interest and global public goods

Nye, Joseph S. , Jr.

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.233(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear lessons for cyber security?

Nye, Joseph S. , Jr.

Strategic Studies Quarterly, Winter, 2011, Vol.5(4), p.18(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-1815

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and soft power.(Section One: Theorizing Public Diplomacy)(Author abstract)(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 2008, Vol.616, p.94(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'équilibre des puissances au XXIe siècle

Nye, Joseph S

Géoéconomie, 2013, Vol.65(2), pp.19-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1620-9869 ; E-ISSN: 2258-7748 ; ISBN: 9782362590504 ; ISBN: 236259050X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal crises rarely fell empires.(Letter to the editor)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2010, Vol.89(4), p.177

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and Soft Power

Nye, Joseph S

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.94-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716207311699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get smart: combining hard and soft power.(Response)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Power and American Foreign Policy

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, June 2004, Vol.119(2), pp.255-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/20202345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits of American Power

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, December 2002, Vol.117(4), pp.545-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/798134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case for deep engagement. (military presence in East Asia)(East Asian Security)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 1995, Vol.74(4), p.90(13)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What new world order?

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, Spring, 1992, Vol.71(2), p.83(14)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peering into the future. (post-Cold War international relations)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 1994, Vol.73(4), p.82(12)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 248  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (114)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (19)
 2. 1976đến1985  (53)
 3. 1986đến1996  (69)
 4. 1997đến2007  (57)
 5. Sau 2007  (48)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (166)
 2. French  (3)
 3. German  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...