skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Flexible Reporting for Automated Usability and Accessibility Evaluation of Web Sites
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible Reporting for Automated Usability and Accessibility Evaluation of Web Sites

Beirekdar, Abdo ; Keita, Marc ; Noirhomme, Monique ; Randolet, Frédéric ; Vanderdonckt, Jean ; Mariage, Céline

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction - INTERACT 2005: IFIP TC13 International Conference, Rome, Italy, September 12-16, 2005. Proceedings, pp.281-294

ISBN: 9783540289432 ; ISBN: 3540289437 ; DOI: 10.1007/11555261_25

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...