skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin; Geissmann, Quentin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 26, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethomics: An R framework to analyse high-throughput behavioural data

Geissmann, Quentin ; Garcia Rodriguez, Luis ; Beckwith, Esteban J ; Gilestro, Giorgio F

PloS one, 2019, Vol.14(1), pp.e0209331 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30650089 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0209331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Most sleep does not serve a vital function. Evidence from Drosophila melanogaster

Geissmann, Quentin ; Beckwith, Esteban ; Gilestro, Giorgio; Gilestro, Giorgio (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Jul 4, 2018

DOI: 10.1101/361667

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethomics: an R framework to analyse high-throughput behavioural data

Geissmann, Quentin ; Beckwith, Esteban ; Gilestro, Giorgio; Gilestro, Giorgio (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Apr 23, 2018

DOI: 10.1101/305664

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of sleep homeostasis by sexual arousal

Beckwith, Esteban J ; Geissmann, Quentin ; French, Alice S ; Gilestro, Giorgio F

eLife, Sept 12, 2017, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/eLife.27445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethoscopes: An open platform for high-throughput ethomics.(Community Page)(Report)

Geissmann, Quentin ; Garcia Rodriguez, Luis ; Beckwith, Esteban J. ; French, Alice S. ; Jamasb, Arian R. ; Gilestro, Giorgio F.

PLoS Biology, Oct 19, 2017, Vol.15(10), p.e2003026 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pbio.2003026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of copy number variation in host races of the pea aphid

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M ; Butlin, Roger K

Molecular biology and evolution, January 2015, Vol.32(1), pp.63-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-1719 ; PMID: 25234705 Version:1 ; DOI: 10.1093/molbev/msu266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethoscopes: An Open Platform For High-Throughput Ethomics

Geissmann, Quentin ; Beckwith, Esteban ; French, Alice ; Jamasb, Arian ; Gilestro, Giorgio; Gilestro, Giorgio (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Aug 5, 2017

DOI: 10.1101/113647

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS: python package for Moment Expansion Approximation, iNference and Simulation

Fan, Sisi ; Geissmann, Quentin ; Lakatos, Eszter ; Lukauskas, Saulius ; Ale, Angelique ; Babtie, Ann C ; Kirk, Paul D. W ; Stumpf, Michael P. H

Bioinformatics, 2016, Vol. 32(18), pp.2863-2865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btw229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviour Of High And Low Sleeping Female Fruit Flies

Geissmann, Quentin ; Beckwith , Esteban J. ; Gilestro, Giorgio F.

DOI: 10.5281/zenodo.1212525 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1211084

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviour Of High And Low Sleeping Female Fruit Flies

Geissmann, Quentin ; Beckwith , Esteban J. ; Gilestro, Giorgio F.

DOI: 10.5281/zenodo.1211084 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1211085 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1212525

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviour Of High And Low Sleeping Female Fruit Flies

Geissmann, Quentin ; Beckwith , Esteban J. ; Gilestro, Giorgio F.

DOI: 10.5281/zenodo.1211085 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1211084

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample Video Of Drosophila Interaction. Linked To "Beckwith, Geissmann And Gilestro"

Gilestro, Giorgio F. ; Beckwith, Esteban J. ; Geissmann, Quentin

DOI: 10.5281/zenodo.167551

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS: python package for Moment Expansion Approximation, iNference and Simulation.

Fan, Sisi ; Geissmann, Quentin ; Lakatos, Eszter ; Lukauskas, Saulius ; Ale, Angelique ; Babtie, Ann C ; Kirk, Paul David ; Stumpf, Michael PH; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.25461 ; ISSN: 1367-4803

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-throughput recording, analysis and manipulation of sleep in drosophila

Geissmann, Quentin; Gilestro, Giorgio ; Biotechnology and Biological Sciences Research Council (Great Britain) ; Gas Safety Trust

DOI: 10.25560/69514 DOI: 10.25560/69514

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

06 - Data for and results of GLMM2

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/6 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

07 - Data for and results of GLMM3

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/7 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

09 - NJ tree of CNV per capture pools and sequencing lanes

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/8 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

08 - RandomForest results and gene family importance

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/10 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 - ExtendedFigure1_CNValongCHR_AllTargetsIncluded

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/9 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (11)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geissmann, Quentin
 2. Duvaux, Ludovic
 3. Smadja, Carole M.
 4. Butlin, Roger K.
 5. Ferrari, Julia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...