skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receipt phase of an environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/uuid:a07386a5-7be3-4367-9535-70bc9e77dbe6 ; Related DOI: 10.4121/uuid:26aba40d-8b2d-435b-b5af-6d4bfbd7a270

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/UUID:26ABA40D-8B2D-435B-B5AF-6D4BFBD7A270 ; Related DOI: 10.4121/uuid:34b4f6f4-dbe0-4857-bf75-5b9e1138eb87 ; Related DOI: 10.4121/uuid:a8ed945d-2ad8-480e-8348-cf7f06c933b3 ; Related DOI: 10.4121/uuid:c399c768-d995-4086-adda-c0bc72ad02bc ; Related DOI: 10.4121/uuid:c45dcbe9-557b-43ca-b6d0-10561e13dcb5 ; Related DOI: 10.4121/uuid:e8c3a53d-5301-4afb-9bcd-38e74171ca32

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Municipality 2

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/UUID:34B4F6F4-DBE0-4857-BF75-5B9E1138EB87 ; Related DOI: 10.4121/uuid:26aba40d-8b2d-435b-b5af-6d4bfbd7a270

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Municipality 3

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/UUID:A8ED945D-2AD8-480E-8348-CF7F06C933B3 ; Related DOI: 10.4121/uuid:26aba40d-8b2d-435b-b5af-6d4bfbd7a270

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Municipality 4

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/UUID:E8C3A53D-5301-4AFB-9BCD-38E74171CA32 ; Related DOI: 10.4121/uuid:26aba40d-8b2d-435b-b5af-6d4bfbd7a270

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Municipality 5

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/UUID:C399C768-D995-4086-ADDA-C0BC72AD02BC ; Related DOI: 10.4121/uuid:26aba40d-8b2d-435b-b5af-6d4bfbd7a270

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Municipality 1

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/UUID:C45DCBE9-557B-43CA-B6D0-10561E13DCB5 ; Related DOI: 10.4121/uuid:26aba40d-8b2d-435b-b5af-6d4bfbd7a270

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies to automatically derive a process model from a configurable process model based on event data

Arriagada-Benítez, M. ; Sepúlveda, M. ; Munoz-Gama, J. ; Buijs, J.C.A.M.; Information Systems WSK&I

Applied Sciences, 2017, Vol.7(10), pp.urn:issn:2076-3417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2076-3417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing structured learning behaviour in Massive Open Online Courses (MOOCs): An approach based on process mining and clustering

van den Beemt, A.A.J. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P.; ESoE ; Information Systems WSK&I

International Review of Research in Open and Distance Learning, 2018, Vol.19(5), pp.38-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1492-3831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 4

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:7489b402-bb34-4685-aa02-b002a4ddb698 ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 2

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:76bf119b-e0a9-45d4-aae5-50dde12a5b2d ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 3

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:8f235ec3-7dab-4c29-8f54-118da6d50e49 ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90 ; Related DOI: 10.4121/uuid:7489b402-bb34-4685-aa02-b002a4ddb698 ; Related DOI: 10.4121/uuid:76bf119b-e0a9-45d4-aae5-50dde12a5b2d ; Related DOI: 10.4121/uuid:8f235ec3-7dab-4c29-8f54-118da6d50e49 ; Related DOI: 10.4121/uuid:cdf3ba31-291d-468d-9712-3a58ac6da3fc

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 1

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:cdf3ba31-291d-468d-9712-3a58ac6da3fc ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Process Mining: Alignment-based Process Model Mutation

Eck, van, M.L. ; Buijs, J.C.A.M. ; Dongen, van, B.F. ; Fournier, F. ; Mendling, J.; Information Systems W&I ; Information Systems WSK&I

Business Process Management Workshops (BPM 2014 International Workshops, Eindhoven, The Netherlands, September 7-8, 2014, Revised Papers), 2015, Issue BPM 2014 International Workshops, Eindhoven, The Netherlands, September 7-8, 2014, Revised Papers, pp.291-303

ISBN: 978-3-319-15894-5

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering deviating cases and process variants using trace clustering

Hompes, B.F.A. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P. ; Dixit, P.M. ; Buurman, J.; Information Systems WSK&I

27th Benelux Conference on Artificial Intelligence, 5-6 November 2015, Hasselt, Belgium, 2015

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering causal factors explaining business process performance

Hompes, B.F.A. ; Maaradji, Abderrahmane ; La Rosa, M. ; Dumas, M. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P.; Information Systems WSK&I

CAiSE 2017, 2017, Vol.10253, pp.177-191

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource usage analysis from a different perspective on MOOC dropout

Brochenin, R. ; Buijs, J.C.A.M. ; Vahdat, M. ; van der Aalst, W.M.P.; Information Systems WSK&I ; Designed Intelligence

arXiv, 2017, Issue 1710.05917v1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing process mining results using domain knowledge

Dixit, P.M. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P. ; Hompes, B.F.A. ; Buurman, J. ; Caravolo, P. ; Rinderle-Ma, S.; Information Systems WSK&I

International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis 2015, Vienna, Austria., 2015, pp.79-94

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting change in processes using comparative trace clustering

Hompes, B.F.A. ; Buijs, J.C.A.M. ; van der Aalst, W.M.P. ; Dixit, P.M. ; Buurman, J. ; Caravolo, P. ; Rinderle-Ma, S.; Information Systems WSK&I

Proceedings of the 5th International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA 2015), Vienna, Austria, December 9-11, 2015, 2015, Issue SIMPDA 2015, pp.95-108

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2012  (1)
  2. 2012đến2012  (2)
  3. 2013đến2013  (5)
  4. 2014đến2015  (13)
  5. Sau 2015  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...