skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.214.526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
JavaFX for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX for dummies

Lowe Doug

Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand, [2015] - (005.133 LOW 2015) - ISBN9781118385340 (pbk.);ISBN1118385349 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003

Li Jian Ping

New Jersey : World Scientific , 2003 - (004.01 PRO 2003) - ISBN9812383433

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
User Interfaces
User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

ISBN953-307-084-6

Truy cập trực tuyến

4
Multimodal User Interfaces
Multimodal User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

ISBN3-540-78344-X;ISBN3-642-09703-0;ISBN9786611231781;ISBN1-281-23178-9;ISBN3-540-78345-8

Truy cập trực tuyến

5
Playful User Interfaces
Playful User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playful User Interfaces

ISBN981-4560-95-2;ISBN981-4560-96-0

Truy cập trực tuyến

6
Distributed User Interfaces
Distributed User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces

ISBN1-4471-2270-4;ISBN9786613477224;ISBN1-283-47722-X;ISBN1-4471-2271-2

Truy cập trực tuyến

7
Multimodal User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29467

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

9
Auditory User Interfaces
Auditory User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory User Interfaces

ISBN1-4613-7855-9;ISBN0-7923-9984-6;ISBN1-4615-6225-2

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Multimodal User Interfaces

ISSN1783-7677

Truy cập trực tuyến

11
More Playful User Interfaces
More Playful User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces

ISBN981-287-545-X;ISBN981-287-546-8

Truy cập trực tuyến

12
User Interfaces for Wearable Computers
User Interfaces for Wearable Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for Wearable Computers

ISBN3-8351-0256-7;ISBN3-8351-9232-9

Truy cập trực tuyến

13
Pen-and-Paper User Interfaces
Pen-and-Paper User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces

ISBN3-642-42733-2;ISBN3-642-20275-6;ISBN9786613576866;ISBN1-280-39894-9;ISBN3-642-20276-4

Truy cập trực tuyến

14
Designing User Interfaces for Hypermedia
Designing User Interfaces for Hypermedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing User Interfaces for Hypermedia

ISBN3-540-58489-7;ISBN3-642-45743-6

Truy cập trực tuyến

15
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces V

ISBN1-4020-5819-5;ISBN9786611116699;ISBN1-281-11669-6;ISBN1-4020-5820-9

Truy cập trực tuyến

16
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces IV

ISBN1-4020-3145-9;ISBN90-481-6807-4;ISBN9786610537853;ISBN1-280-53785-X;ISBN1-4020-3304-4

Truy cập trực tuyến

17
Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces
Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability and Internationalization. Global and Local User Interfaces

ISBN3-540-73288-8;ISBN9786611043186;ISBN1-281-04318-4;ISBN3-540-73289-6

Truy cập trực tuyến

18
Eye Gaze in Intelligent User Interfaces
Eye Gaze in Intelligent User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye Gaze in Intelligent User Interfaces

ISBN1-4471-4783-9;ISBN1-4471-4784-7

Truy cập trực tuyến

19
Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning
Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning

ISBN3-642-53850-9;ISBN3-642-53851-7

Truy cập trực tuyến

20
Natural User Interfaces in Medical Image Analysis
Natural User Interfaces in Medical Image Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural User Interfaces in Medical Image Analysis

ISBN3-319-07799-6;ISBN1-322-13695-5;ISBN3-319-07800-3

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.214.526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (482)
 2. 1966đến1978  (2.948)
 3. 1979đến1991  (59.803)
 4. 1992đến2005  (332.250)
 5. Sau 2005  (814.950)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (943.884)
 2. German  (150.398)
 3. French  (35.105)
 4. Chinese  (31.564)
 5. Korean  (13.100)
 6. Japanese  (5.441)
 7. Spanish  (2.329)
 8. Portuguese  (1.331)
 9. Russian  (946)
 10. Swedish  (884)
 11. Norwegian  (304)
 12. Italian  (214)
 13. Czech  (199)
 14. Danish  (158)
 15. Finnish  (86)
 16. Dutch  (73)
 17. Lithuanian  (58)
 18. Hebrew  (51)
 19. Polish  (50)
 20. Turkish  (45)
 21. Persian  (31)
 22. Bokmål, Norwegian  (28)
 23. Ukrainian  (23)
 24. Romanian  (21)
 25. Hungarian  (20)
 26. Greek  (14)
 27. Slovak  (12)
 28. Arabic  (11)
 29. Thai  (1)
 30. Icelandic  (1)
 31. Malay  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stephanidis, Constantine
 2. Palanque, Philippe
 3. Chaudhri Imran
 4. Chaudhri, Imran
 5. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...