skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity and Associated Lifestyle in a Large Sample of Multi-Morbid German Primary Care Attendees

Sikorski, Claudia ; Luppa, Melanie ; Weyerer, Siegfried ; König, Hans-Helmut ; Maier, Wolfgang ; Schön, Gerhard ; Petersen, Juliana ; Gensichen, Jochen ; Fuchs, Angela ; Bickel, Horst ; Wiese, Birgitt ; Hansen, Heike ; Scherer, Martin ; Riedel-Heller, Steffi

PLoS One, Jul 2014, Vol.9(7), p.e102587 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0102587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schomerus, Georg
  2. Maier, Wolfgang
  3. Riedel - Heller, Steffi G.
  4. Angermeyer, Matthias C.
  5. Schön, Gerhard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...