skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Chủ đề: Handling Thin OR Filamentary Material xóa Tác giả/ người sáng tác: Tang Yue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic storage container

LI Yunshui ; Meng Jian ; Zheng Yongxin ; LI Liang ; Tang Yue

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protective cover

LI Yunshui ; Meng Jian ; Zheng Yongxin ; LI Liang ; Tang Yue

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-finger staggered picking and placing component

LI Yunshui ; Meng Jian ; Zheng Yongxin ; LI Liang ; Tang Yue

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-axis manipulator

LI Yunshui ; Meng Jian ; Zheng Yongxin ; LI Liang ; Tang Yue

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-drive reverse-linkage access port

LI Yunshui ; Meng Jian ; Zheng Yongxin ; LI Liang ; Tang Yue

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operation window

LI Yunshui ; Meng Jian ; Zheng Yongxin ; LI Liang ; Tang Yue

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zheng Yongxin
  2. LI Yunshui
  3. Tang Yue
  4. Meng Jian
  5. LI Liang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...