skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Chủ đề: Aged xóa Nhan đề tạp chí: Stroke xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social and functional consequences of stroke for elderly patients

Silliman, R A ; Wagner, E H ; Fletcher, R H

Stroke, 1987, Vol.18(1), pp.200-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2499 ; PMID: 3810753 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Silliman, R.A.
  2. Wagner, E.H.
  3. Silliman, Ra
  4. Fletcher, H., Robert
  5. Silliman, A., Rebecca

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...