skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Vargas, Herom xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capas de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular e experimentalismo visual1/Album covers of Continental label in the 70's: popular music and visual experimentalism

Vargas, Herom

Revista FAMECOS, 2013, Vol.20(2), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remix e sampling: identidades e memória dos DJs na música eletrônica

Vargas, Herom ; de Carvalho, Nilton ; Perazzo, Priscila

Revista FAMECOS, 2018, Vol.25(2), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2018.2.28156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (2)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vargas, Herom
  2. Perazzo, Priscila
  3. de Carvalho, Nilton Faria
  4. Perazzo, Priscila Ferreira
  5. de Carvalho, Nilton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...