skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Music appreciation xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Music Festival xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segmenting beyond behavioural intentions

Kruger, Martinette ; Saayman, Melville

International Journal of Event and Festival Management, 05 June 2017, Vol.8(2), pp.204-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-2954 ; E-ISSN: 1758-2962 ; DOI: 10.1108/IJEFM-09-2016-0064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Global  (1)
 2. ECONIS (ZBW)  (1)
 3. Emerald Insight  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kruger, Martinettemmnmmverfasserin
 2. Kruger, M.
 3. Saayman, M.
 4. Kruger, Martinette
 5. Saayman, Melville

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...