skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big is efficient: Evidence from agricultural cooperatives in Ethiopia

Gezahegn, Tafesse W. ; Van Passel, Steven ; Berhanu, Tekeste ; D'Haese, Marijke ; Maertens, Miet

AGRICULTURAL ECONOMICS, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12509

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Passel, S
  2. Gezahegn, Tw
  3. Gezahegn, T.W.
  4. Berhanu, T
  5. Gezahegn, Tafesse W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...