skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Fundamentals

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measurement and Analysis of Software Engineering Risk Based on Information Entropy

Yang ; Liao ; Jiang ; Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui

Proceedings of International Conference on Soft Computing Techniques and Engineering Application : ICSCTEA 2013, September 25-27, 2013, Kunming, China

ISBN: 978-81-322-1695-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering of Embedded and Real-Time Systems

Software Engineering for Embedded Systems : Methods, Practical Techniques, and Applications

ISBN: 978-0-12-415941-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stages of Software Engineering Application

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

6
General Case Model
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Case Model

Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders

ISBN: 9781441916976

Toàn văn sẵn có

7
Steganography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steganography

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Software Engineering

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices and Principles to Increase Quality of Scientific Applications

Koteska ; Mishev, Bojana, Anastas

ICT Innovations 2012 : Secure and Intelligent Systems

ISBN: 978-3-642-37169-1

Toàn văn sẵn có

10
Value-Adding Intermediary
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value-Adding Intermediary

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

11
Backward Compatible
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backward Compatible

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

12
Hardware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware

The American Heritage Student Science Dictionary

ISBN: 9780547857312

Toàn văn sẵn có

13
Structured Systems Analysis And Design Method
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured Systems Analysis And Design Method

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

14
Data Cholesterol
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Cholesterol

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

15
Malware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malware

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

16
Complementor
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complementor

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

17
Zero-One Goal Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero-One Goal Programming

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

18
Software Design
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Design

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

19
Computer Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Software

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

20
Nonlinear Goal Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Goal Programming

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (18)
 2. 2004đến2006  (22)
 3. 2007đến2010  (16)
 4. 2011đến2014  (57)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koteska
 2. Liu, Ming, Hongzhi, Rong, Junhui
 3. Yang
 4. Jiang
 5. Mishev, Bojana, Anastas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...