skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Business : Contemporary Issues, Problems and Challenges

Neelankavil James P.; Zhang Yong

us , 1996 - (382 NEE 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphisms of TAP, LMP and HLA-DM genes in the Chinese

Zhu, X ; Zhang, Y ; Wang, Q ; Wang, F

Chinese medical journal, April 2000, Vol.113(4), pp.372-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; PMID: 11775239 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducible site-directed recombination in mouse embryonic stem cells

Zhang, Y ; Riesterer, C ; Ayrall, A M ; Sablitzky, F ; Littlewood, T D ; Reth, M

Nucleic acids research, 15 February 1996, Vol.24(4), pp.543-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 8604292 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced-glutathione concentrations in Boleophthalmus pectinirostris tissues exposed to benzo(a)pyrene

Feng, T ; Zheng, W Y ; Guo, X Q ; Zhang, Y

Journal of environmental sciences (China), July 2001, Vol.13(3), pp.308-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 11590761 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Zhang
  4. Ayrall, A M
  5. Wang, Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...