skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nishikawa, T. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential localization of atrial natriuretic peptide and skeletal alpha-actin messenger RNAs in left ventricular myocytes of patients with dilated cardiomyopathy

Tanaka, M ; Hiroe, M ; Ito, H ; Nishikawa, T ; Adachi, S ; Aonuma, K ; Marumo, F

Journal of the American College of Cardiology, July 1995, Vol.26(1), pp.85-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; PMID: 7797780 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, Masato
  2. Nishikawa, T.
  3. Adachi, S.
  4. Ito, Hiroshi
  5. Marumo, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...