skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bertino, E xóa Chủ đề: Nutrition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The objectives, design and implementation of the INTERGROWTH-21st Project

Villar, J ; Altman, D G ; Purwar, M ; Noble, J A ; Knight, H E ; Ruyan, P ; Cheikh Ismail, L ; Barros, F C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y A ; Bertino, E ; Gravett, M G ; Bhutta, Z A ; Kennedy, S H

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, September 2013, Vol.120 Suppl 2, pp.9-26, v [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 23678873 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Altman, DG
  2. Purwar, M
  3. Gravett, M G
  4. Ruyan, P
  5. Papageorghiou, A T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...