skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Aids (London, England) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lichterfeld, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferential susceptibility of Th9 and Th2 CD4+ T cells to X4-tropic HIV-1 infection

Orlova-Fink, Nina ; Chowdhury, Fatema Z ; Sun, Xiaoming ; Harrington, Sean ; Rosenberg, Eric S ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 23 October 2017, Vol.31(16), pp.2211-2215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 28857825 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0000000000001630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells

Williams, Katie ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Pereyra, Florencia ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 31 July 2010, Vol.24(12), pp.1964-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 20588158 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833c7170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers

Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Buzon, Maria J ; Beamon, Jill ; Ferrando-Martinez, Sara ; Ruiz-Mateos, Ezequiel ; Rosenberg, Eric S ; Pereyra, Florencia ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 27 March 2012, Vol.26(6), pp.701-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 22301416 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283519b22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 Nef is preferentially recognized by CD8 T cells in primary HIV-1 infection despite a relatively high degree of genetic diversity

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Cohen, Daniel ; Addo, Marylyn M ; Malenfant, Jessica ; Perkins, Beth ; Pae, Eunice ; Johnston, Mary N ; Strick, Daryld ; Allen, Todd M ; Rosenberg, Eric S ; Korber, Bette ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus

AIDS (London, England), 02 July 2004, Vol.18(10), pp.1383-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 15199314 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, X.G.
  2. Rosenberg, Eric S
  3. Yu, Xg
  4. Lichterfeld, M.
  5. Yu, Xu G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...