skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Networks xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Service Theory and Practice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of emotions and social influences on consumer loyalty towards online travel communities

Ruiz-Mafe, Carla ; Tronch, Jose ; Sanz-Blas, Silvia

Journal of Service Theory and Practice, 12 September 2016, Vol.26(5), pp.534-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2055-6225 ; E-ISSN: 2055-6233 ; DOI: 10.1108/JSTP-12-2014-0294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. ECONIS (ZBW)  (1)
 4. Emerald Insight  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ruiz-Mafe, Carla
 2. Ruiz - Mefe, Carlammnmmverfasserin
 3. Sanz-Blas, S.
 4. Tronch, Jose
 5. Sanz-Blas, Silvia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...