skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Jenter, Dirk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security issue timing what do managers know, and when do they know it?

Jenter, Dirk; Lewellen, Katharina ; Warner, Jerold B

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2011, Vol.66(2), pp. 413-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CEO turnover and relative performance evaluation

Jenter, Dirk; Kanaan, Fadi

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2015, Vol.70(5), pp.2155-2183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market timing and managerial portfolio decisions

Jenter, Dirk

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2005, Vol.60(4), pp. 1903-1950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jenter, Dirk
  2. Jenter, D.
  3. Lewellen, Katharina
  4. Warner, Jerold B.
  5. Kanaan, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...