skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic cell dysfunction during primary HIV-1 infection

Huang, Jinghe ; Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Burke, Patrick S ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F ; Seiss, Katherine ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

The Journal of infectious diseases, 15 November 2011, Vol.204(10), pp.1557-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 21969335 Version:1 ; DOI: 10.1093/infdis/jir616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Xu G
  2. Huang, Jinghe
  3. Yang, Yue
  4. Xu G. Yu
  5. Rychert, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...