skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Chủ đề: Independence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The status of Kosovo - reflections on the legitimacy of secession

Dietrich, Frank

Ethics & Global Politics, 2010, Vol.3(2), p.123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16544951 ; E-ISSN: 16546369 ; DOI: 10.3402/egp.v3i2.1983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kosovo Advisory Opinion Scrutinized

Vidmar, Jure

Leiden Journal of International Law, Jun 2011, Vol.24(2), pp.355-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156511000057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law

Corten, Olivier

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advisory Opinion on Kosovo: An Opportunity Lost, or a Poisoned Chalice Refused?

Hannum, Hurst

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.155-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S092215651000066X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?

Weller, Marc

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.127-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symposium: The ICJ Advisory Opinion on the Unilateral Declaration of Independence of Kosovo: Editors' Introduction

Christakis, Theodore ; Corten, Olivier

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.71-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History, Slavery, and Liberation

Troutt Powell, Eve

International Journal of Middle East Studies, May 2012, Vol.44(2), pp.330-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812000104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the EPLF: The origins of the 'People's Party' & its role in the liberation of Eritrea

Connell, Dan

Review of African Political Economy, Sep 2001, Vol.28(89), pp.345-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03056244 ; E-ISSN: 17401720 ; DOI: 10.1080/03056240108704545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dramatic Reemergence of the Quebec Independence Movement

Pinard, Maurice

Journal of International Affairs, Winter 1992, Vol.45(2), p.471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Corten, O
  2. Corten, Olivier
  3. Dietrich, F.
  4. Hannum, Hurst
  5. Pinard, J. L. - M. Maurice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...