skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Tác giả/ người sáng tác: Duara, Prasenjit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Inner Asia -- Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People's Republic by Dru C. Gladney

Duara, Prasenjit

The Journal of Asian Studies, Vol.51(3), p.644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multi-national state in modern world history: The Chinese experiment

Duara, Prasenjit

Frontiers of History in China, 2011, Vol.6(2), pp.285-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-3401 ; E-ISSN: 1673-3525 ; DOI: 10.1007/s11462-011-0130-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalism and the predicament of sovereignty: China, 1900-1945

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Oct 1997, Vol.102(4), pp.1030-1051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- The Presence of the Past: Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life (The Wilder House Series in Politics, History, and Culture) by Steven Kemper

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Vol.98(3), p.930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation Work: Asian Elites and National Identities

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.928-929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China

Pomeranz, Kenneth

The American Historical Review, Vol.102(4), p.1206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern

Lachmann, Richard

The American Journal of Sociology, Vol.109(4), pp.1040-1042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China

Hevia, James

Philosophy East and West, Vol.47(4), pp.603-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; E-ISSN: 15291898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1996  (1)
 3. 1997đến2000  (3)
 4. 2001đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duara, Prasenjit
 2. Prasenjit Duara
 3. Duara, P
 4. Lachmann, Richard
 5. Hevia, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...