skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.711  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization‐based humanoid robot navigation using monocular camera within indoor environment

Han, Young‐Joong ; Kim, In‐Seok ; Hong, Young‐Dae

ETRI Journal, August 2018, Vol.40(4), pp.446-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.2018-0109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 PBN 이행을 위한 대안 항법 적용 방안

김무근 ; 강자영 ; 장재호 ; Kim, Mu-Geun ; Kang, Ja-Young ; Chang, Jae-Ho

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(1), pp.37-44

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SATS: Structure‐Aware Touch‐Based Scrolling

Kim, Dohyung ; Gweon, Gahgene ; Lee, Geehyuk

ETRI Journal, December 2016, Vol.38(6), pp.1104-1113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.16.2716.0017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내외 항공용 전파항법시스템 기술동향 및 국내 관련 산업 육성 방안

신재춘 ; 이은성 ; 임춘성 ; Shin, Jae Chun ; Lee, Eunsung ; Leem, Choon Seong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.561-571

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SBAS 성능기반 항행을 위한 항공용 GNSS 기술표준 분석 연구

박재익 ; 이은성 ; 허문범 ; 남기욱 ; Park, Jae-ik ; Lee, Eunsung ; Heo, Moon-beom ; Nam, Gi-wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.305-313

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

직진성이 보장되지 않는 조건에서 지상항법시스템의 속도계를 이용한 보정항법 알고리즘

김형수 ; Kim, Hyungsoo

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.314-320

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

도심환경에서의 GNSS 기반 육상 이동체를 위한 짧은 지연 다중경로 감쇄 기법

임덕원 ; 천세범 ; 허문범 ; Lim, Deok Won ; Chun, Sebum ; Heo, Moon Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.557-565

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

기계학습을 통한 예측 DGPS 항법 알고리즘

김홍표 ; 장진혁 ; 구상훈 ; 안종선 ; 허문범 ; 성상경 ; 이영재 ; Kim, HongPyo ; Jang, JinHyeok ; Koo, SangHoon ; Ahn, Jongsun ; Heo, Moon-Beom ; Sung, Sangkyung ; Lee, Young Jae

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.602-609

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

갑상선 눈병증에서 안와 감압술시 정위적 수술항해 장치의 효과 ( Evaluation of Stereotactic Navigation During Orbital Decompression in Thyroid-Associated Orbitopathy Patients )

임경섭 ; Kyung Sup Lim ; 이정규 ; Kyung Sup Lim

대한안과학회지, 2014, Vol.55(3), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

관측 행렬 산출 기법 별 DGNSS-CP 성능 비교

신동현 ; 임철순 ; 석효정 ; 윤동환 ; 박병운 ; Shin, Dong-hyun ; Lim, Cheol-soon ; Seok, Hyo-jeong ; Yoon, Dong-hwan ; Park, Byungwoon

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(5), pp.433-439

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항법장치를 이용한 골종양 수술

조환성(Hwan Seong Cho) ; 양석훈(Seok Hoon Yang) ; 박해봉(Hae Bong Park) ; 한일규(Ilkyu Han) ; 김한수(Han-Soo Kim)

대한정형외과학회지, 2013, Vol.48(6), pp.419-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

고고도 장기체공 무인기와 의사위성/트랜시버를 활용한 국지적 대체항법에 관한 연구

최민우 ; 유선경 ; 김오종 ; 기창돈 ; 박병운 ; 서승우 ; 박준표 ; Choi, Min-woo ; Yu, Sun-Kyoung ; Kim, O-Jong ; Kee, Chang-Don ; Park, Byung-Woon ; Seo, Seung-Woo ; Park, Jun-Pyo

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(6), pp.499-506

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공기 디지털 네트워크 시스템 보안 문제점과 사이버 대응 전략

임인규 ; 강자영 ; Lim, In-Kyu ; Kang, Ja-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.633-637

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증강현실 기반의 항행정보 가시화를 위한 영상해석 모듈

이정민(Jung-Min Lee) ; 이경호(Kyung-Ho Lee) ; 김대석(Dae-Seok Kim)

한국해양공학회지, 2013, Vol.27(3), pp.22-28

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션을 이용한 방법과 고식적 방법을 이용한 슬관절 전치환술 결과 비교

조현종(Hyun Jong Cho) ; 선종근(Jong Keun Seon) ; 임지현(Ji Hyeon Yim) ; 오창선(Chang Seon Oh) ; 송은규(Eun Kyoo Song)

대한정형외과학회지, 2012, Vol.47(5), pp.344-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approach toward footstep planning considering the walking period: Optimization‐based fast footstep planning for humanoid robots

Lee, Woong‐Ki ; Kim, In‐Seok ; Hong, Young‐Dae

ETRI Journal, August 2018, Vol.40(4), pp.471-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.2018-0058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

공항 항행시스템 운영자 관점에서 자존감이 운영성과에 미치는 영향

송종선 ; 이영길 ; Song, Jong-sun ; Lee, Yung-kil

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(6), pp.544-555

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

롤 회전을 이용한 장입유도탄 비정렬각 산출기법

박동현 ; Park, Dong-Hyun

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.500-506

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

지역항법 신호에 의한 위성항법수신기 간섭상쇄 성능영향

이장용 ; 장재규 ; 안우근 ; 서승우 ; 이상정 ; Lee, Jang-Yong ; Jang, Jae-Gyu ; Ahn, Woo-Guen ; Seo, Seung-Woo ; Lee, Sang-Jeong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(3), pp.258-263

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무인 시스템의 자율 주행을 위한 영상기반 항법기술 동향

김현진 ; 서호성 ; 김표진 ; 이충근 ; Kim, Hyoun-Jin ; Seo, Hoseong ; Kim, Pyojin ; Lee, Chung-Keun

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(2), pp.133-139

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.711  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (3.003)
 2. 2013đến2013  (3.178)
 3. 2014đến2014  (3.124)
 4. 2015đến2016  (6.218)
 5. Sau 2016  (9.188)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (24.641)
 2. Bài báo  (60)
 3. Tài nguyên văn bản  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.921)
 2. French  (945)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang Hyun
 2. Kim, Jong Woon
 3. Kim, Jae Hyung
 4. Kwon, Bong KI
 5. Kim, Sung Tae

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...