skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction Techniques for Wall-Sized Screens

Lischke, Lars ; Grüninger, Jürgen ; Klouche, Khalil ; Schmidt, Albrecht ; Slusallek, Philipp ; Jacucci, Giulio

Proceedings of the 2015 International Conference on interactive tabletops & surfaces, 15 November 2015, pp.501-504

ISBN: 9781450338998 ; ISBN: 1450338992 ; DOI: 10.1145/2817721.2835071

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lischke, Lars
  2. Jacucci, Giulio
  3. Lischke, L.
  4. Schmidt, Albrecht
  5. Grüninger, Jürgen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...