skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Henze, Niels xóa Chủ đề: Camera-Projector Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interactive Curtain for Media Usage in the Shower

Funk, Markus ; Schneegass, Stefan ; Behringer, Michael ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 4th International Symposium on pervasive displays, 10 June 2015, pp.225-231

ISBN: 9781450336086 ; ISBN: 1450336086 ; DOI: 10.1145/2757710.2757713

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Behringer, Michael
  3. Behringer, M.
  4. Schmidt, A.
  5. Funk, Markus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...