skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bodart, François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ergonomic Rules for Evaluation by Linguistic Ergonomic Criteria

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human Factors/Ergonomics, 1995, Vol.20, pp.367-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-2647 ; ISBN: 978-0-444-81795-2 ; DOI: 10.1016/S0921-2647(06)80244-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulating knowledge for intelligent automatic interaction objects selection

Vanderdonckt, Jean ; Bodart, François

Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on human factors in computing systems, 01 May 1993, pp.424-429

ISBN: 0897915755 ; ISBN: 9780897915755 ; DOI: 10.1145/169059.169340

Toàn văn không sẵn có

3
On the Problem of Selecting Interaction Objects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Problem of Selecting Interaction Objects

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

People and Computers, pp.163-178

ISBN: 9780521485579 ; ISBN: 0521485576 ; E-ISBN: 9780511600821 ; E-ISBN: 0511600828 ; DOI: 10.1017/CBO9780511600821.013

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressing guidelines into an ergonomical styleguide for highly interactive applications

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.35-36

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260036

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a dynamic strategy for computer-aided visual placement

Bodart, François ; Hennebert, Anne-Marie ; Leheureux, Jean-Marie ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.78-87

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192328

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Bodart, François
  3. Bodart, Francois
  4. Vanderdonckt, J.
  5. Bodart, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...