skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Nhan đề tạp chí: Vox Humana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aerodynamic aspects of phonation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aerodynamic aspects of phonation

Kitzing, Peter ; Löfkvist, Anders ; Hurme, Pertti

Vox Humana, pp.104-114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Löfkvist, Anders
  2. Kitzing, Peter
  3. Hurme, Pertti

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...