skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm of DNA Computing Model for Gate Assignment Problem

Zhixiang ; Min ; Qingyan, Yin, Chen, Li

Proceedings of The Eighth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA), 2013

ISBN: 978-3-642-37502-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Algorithm Approach for Multi-Objective Optimization of Closed-Loop Supply Chain Network

Wang ; Chen ; Chen ; Miao ; Lin ; Chen, Li-Chih, Tzu-Li, Yin-Yann, Hsin-Yuan, Sheng-Chieh, Shuo-Tsung

Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013

ISBN: 978-981-4451-98-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Li-Chih, Tzu-Li, Yin-Yann, Hsin-Yuan, Sheng-Chieh, Shuo-Tsung
  2. Zhixiang
  3. Min
  4. Chen
  5. Qingyan, Yin, Chen, Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...