skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal and oxidative degradation of epoxy based layered silicate nanocomposites

Román Concha, Frida Rosario ; Calventus Solé, Yolanda ; Hutchinson, John M ; Montserrat Ribas, Salvador; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative results between three protocols for achieving highly exfoliated epoxy-clay nanocomposites

Hutchinson, John M ; Shiravand, Fatemeh ; Calventus Solé, Yolanda ; Ferrando Piera, Francesc; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new epoxy based layered silicate nanocomposite using a hyperbranched polymer: study of the curing reaction and nanostructure development

Cortés Izquierdo, María Pilar ; Fraga Rivas, Iria ; Calventus Solé, Yolanda ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Química ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...