skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: U - Military science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Designing and Building a Security Operations Center
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and Building a Security Operations Center

Nathans, David

ISBN: 9780128008997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Next Generation Red Teaming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Generation Red Teaming

Dalziel, Henry

ISBN: 9780128041710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Asuntos estrate<U+0301>gicos, seguridad y defensa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asuntos estrate<U+0301>gicos, seguridad y defensa

Torrijos R., Vicente

ISBN: 9789587380859 ; ISBN: 9587380851

Toàn văn sẵn có

4
Logi&#769;stica comercial internacional
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logística comercial internacional

Castellanos Ramírez, Andrés

E-ISBN: 9789587415636 ; ISBN: 9789587415629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
El coronel no tiene quien lo escuche : una aproximacio&#769;n antropolo&#769;gica a las narrativas militares
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

El coronel no tiene quien lo escuche : una aproximación antropológica a las narrativas militares

Forero Angel, Ana María; Ana María Forero Angel

E-ISBN: 9789587745436 ; E-ISBN: 9587745434 ; ISBN: 9789587745429 ; ISBN: 9587745426

Toàn văn sẵn có

6
E&#769;lites et ordres militaires au Moyen A&#770;ge : rencontre autour d'Alain Demurger
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Élites et ordres militaires au Moyen Âge : rencontre autour d'Alain Demurger

Josserand, Philippe ;Oliveira, Luís F. ;Carraz, Damien;; Alain Demurger honouree.; Philippe Josserand editor, author.; Luís Filipe Oliveira (Luís Filipe Simões Dias), editor, author.; Damien Carraz editor, author.

E-ISBN: 9788415636892 ; E-ISBN: 841563689X ; E-ISBN: 9788415636908 ; E-ISBN: 8415636903 ; ISBN: 9788415636885 ; ISBN: 8415636881

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Un actor no estatal en el escenario internacional : el caso de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP (1966-2010)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un actor no estatal en el escenario internacional : el caso de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP (1966-2010)

Trejos Rosero, Luis Fernando

E-ISBN: 9789587415735 ; ISBN: 9789587415711 ; ISBN: 958741571X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (5)
 2. English  (3)
 3. Italian  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dalziel, Henry
 2. Sans, Joan Fuguet
 3. Trejos Rosero, Luis Fernando
 4. Dédéyan, Gérard
 5. Rosero, Luis Fernando Trejos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...