skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2011 International Workshops, London, UK, June 20-24, 2011. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2011 International Workshops, London, UK, June 20-24, 2011. Proceedings

Asplund, Fredrik ; Biehl, Matthias ; El-Khoury, Jad ; Törngren, Martin;; Salinesi, Camille ; Pastor, Oscar

Series ISSN: 1865-1348 ; ISBN: 978-3-642-22055-5 ; E-ISBN: 978-3-642-22056-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22056-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. DiVA - Academic Archive Online  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...