skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: N. Fouquereau xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTRE CONTRAINTES ERGONOMIQUES, CRÉATIVITÉ ET ESTHÉTIQUE : RÔLE D'UN SYSTÈME À BASE DE CONNAISSANCES SUR L'ACTIVITÉ DES CONCEPTEURS WEB

Chevalier, A. ; Fouquereau, N. ; Vanderdonckt, J.

Le Travail Humain, 1 January 2009, Vol.72(1), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. N. Fouquereau
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Chevalier, A.
  4. Chevalier, Aline
  5. Fouquereau, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...