skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction Modeling at PROS Research Center

Panach, José Ignacio ; Aquino, Nathalie ; Pastor, Oscar

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.677-678 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_111

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an Experimental Framework for Measuring Usability of Model-Driven Tools

Panach, Jose Ignacio ; Condori-Fernández, Nelly ; Baars, Arthur ; Vos, Tanja ; Romeu, Ignacio ; Pastor, Oscar

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.640-643 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_102

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Panach, J.I.
  2. Pastor, Oscar
  3. Romeu, I.
  4. Panach, Jose Ignacio
  5. Panach, José Ignacio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...