skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jinks B xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian political Institutions

Aitkin D.; Jinks B

Victoria : Pitman Australia , 1982

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian political intitution

Atkin D.; Jinks B

London : Pitsman Aus, 1981

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Government & Politics : An Introductory Survey

Miller J.D.B.; Jinks B

London : Duckworth , 1971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jinks B
  2. Miller J.D.B
  3. Aitkin D
  4. Atkin D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...