skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous removal of carbon and nutrients from an industrial estate wastewater in a single up-flow aerobic/anoxic sludge bed (UAASB) bioreactor

Asadi, A ; Zinatizadeh, A.A.L ; Sumathi, S

Water Research, 01 October 2012, Vol.46(15), pp.4587-4598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.06.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM

Hashemi, S ; Mokhtarnia, M ; Erbaugh, J ; Asadi, A

Science of The Total Environment, 12/15/2008, Vol.407(1), pp.84-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.08.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cig30, a mouse member of a novel membrane protein gene family, is involved in the recruitment of brown adipose tissue

Tvrdik , P. ; Asadi , A. ; Kozak , L.P. ; Nedergaard , J. ; Cannon , B. ; Jacobsson , A.

The Journal of biological chemistry, 1997, Vol.(50), pp.31738-31746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Asadi, A.
  2. Asadi , A.
  3. Hashemi, Seyyed Mahmoud
  4. Hashemi, S.M.
  5. Kozak , L.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...