skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Undoing ties : political philosophy at the waning of the state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undoing ties : political philosophy at the waning of the state

Croce Mariano.; Salvatore Andrea

New York : Bloomsbury Academic, 2015. - (320.01 CRO 2015) - ISBN9781628922035 (hardback);ISBN9781628922028 (pb)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The New European Left : A Socialism for the Twenty-First Century?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New European Left : A Socialism for the Twenty-First Century?

Hudson, Kate

E-ISBN: 9781137265111 E-ISBN: 1137265116 DOI: 10.1057/9781137265111 ISBN: 9780230248762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Political Communication Cultures in Western Europe : Attitudes of Political Actors and Journalists in Nine Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Communication Cultures in Western Europe : Attitudes of Political Actors and Journalists in Nine Countries

Pfetsch, Barbara;; Pfetsch, Barbara

E-ISBN: 9781137314284 E-ISBN: 1137314281 DOI: 10.1057/9781137314284 ISBN: 9780230302013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...