skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Democratization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining the moderation thesis. Two religious parties and Indian democracy: the Jana Sangh and the BJP between Hindutva radicalism and coalition politics

Jaffrelot, Christophe

Democratization, 01 August 2013, Vol.20(5), pp.876-894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510347.2013.801256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jaffrelot, Christophe
  2. Jaffrelot, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...