skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Metoclopramide xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, Sang-Hwa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol과 Metoclopramide의 효과 비교

박진우 ; 이상화 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; 박주열

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1998, Vol.11(1), pp.86-90

ISSN: 1226-2579

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Sang-Hwa
  2. Kim, Young-Jae
  3. Jung, Soon-Ho
  4. Park, Ju-Yuel
  5. Shin, Chee-Mahn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...