skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 大韓痛症學會誌 = Korean Journal Of Pain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

떨림과 경직이 발생한 척추수술후증후군 환자에서 척수자극술에 의한 치료 경험 -증례 보고-

김영재 ; 김명훈 ; 임세훈 ; 이정한 ; 이근무 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; Kim, Young Jae ; Kim, Myoung Hun ; Lim, Se Hoon ; Lee, Jeong Han ; Lee, Kun Moo ; Cheong, Soon Ho ; Choe, Young Kyun ; Shin, Chee Mahn

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2006, Vol.19(1), pp.107-110

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경막외강 카테터 삽입 시 삽입 길이와 감각이상의 빈도

임준구 ; 김영재 ; 조재흥 ; 이상은 ; 김영환 ; 임세훈 ; 이정한 ; 이근무 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; Lim, Jun Goo ; Kim, Young Jae ; Cho, Jae Heung ; Lee, Sang Eun ; Kim, Young Hwan ; Lim, Se Hoon ; Lee, Jeong Han ; Lee, Kun Moo ; Cheong, Soon Ho ; Choi, Young Kyun ; Shin, Chee Mahn

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2007, Vol.20(1), pp.50-53

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol의 효과

박진우 ; 이동근 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박명 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Dong-Kun ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jea ; Shin, Chee-Mahn ; Pak, Myoung ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1996, Vol.9(2), pp.380-384

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경피적 추체 성형술 중 발생한 저혈압 -증례 보고-

박진우 ; 김하수 ; 임세훈 ; 김정훈 ; 정순호 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Kim, Haa-Soo ; Lim, Se-Hun ; Kim, Jeong-Hun ; Jeong, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jae ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2000, Vol.13(1), pp.126-129

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol과 Metoclopramide의 효과 비교

박진우 ; 이상화 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; 박주열 ; 김영재 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Sang-Hwa ; Jung, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel ; Kim, Young-Jae

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1998, Vol.11(1), pp.86-90

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Metoclopramide의 효과

박진우 ; 임대권 ; 정순호 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박명 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Im, Dae-Guen ; Jung, Sun-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jae ; Shin, Chee-Mahn ; Pak, Myoung ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1997, Vol.10(2), pp.203-207

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

직복근 증후군 환자에서의 치료 경험 -증례 보고-

박진우 ; 김정훈 ; 신용출 ; 정순호 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Kim, Jeong-Hun ; Shin, Yong-Chool ; Jeong, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jae ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2000, Vol.13(1), pp.123-125

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김영재
  2. 최영균
  3. 신치만
  4. Shin, Chee Mahn
  5. Choe, Young-Kyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...